Teatret HuginMunin

Forside

Forår og amour i luften

Erindringsteater for det ældre publikum — Nu på tiende år.

Fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN er en sjov og varm histo­rie om venin­der­ne

Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud.

Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk mate­ri­a­le 

Tur­né­pe­ri­o­de: for­år 2023

Fore­stil­lin­gen varer ca. 35 minut­ter, der­ef­ter fæl­les­sang

Sku­e­spil­ler Non­ny Sand i JUL NÆSBYGÅRD Foto: Mar­tin Mydtskov Røn­ne 2022

Pris: 6.450 Kr. eksl. moms og kør­sel fra Roskil­de

Jubilæums pris: 1000Kr rabat på ti fore­stil­lin­ger, efter først til møl­le prin­cip­pet.

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­hjem og akti­vi­tets­cen­tre

Kon­takt Tea­tret HER

Antal publi­kum: 60

Plads­be­hov: 4x4 m til sce­ne u/publikum

Manuskript og sku­e­spil­ler: Non­ny Sand

Kon­su­lent manuskript: Lone Vibe Peder­sen

Kon­su­lent kostu­me: Kir­sten Victo­ria Lind

Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen

KUNDER om fore­stil­lin­gen

- Yvon­ne, Akti­vi­tets­me­d­ar­bej­der Omsorgs­cen­tret Sol­går­den

Fore­stil­lin­gen ram­mer lige spot on det de ældre er i. Inden under det sjove, ram­mer du lige det de ældre sid­der med.

  • Ældre har ret til et liv, hvor de kke bare sid­der og ven­ter på at det pas­ser de pårø­ren­de at være sam­men med den ældre, og det er ok at sige fra pga egne afta­ler når man bor på et ple­je­cen­ter.
  • Venin­de jalou­si” fin­des blandt ældre i “lys lue”.
  • Det er dej­ligt at få sat focus på at ældre på ple­je­cen­ter også har et “ero­tisk liv”. Det er meget vig­tigt med nær­vær og tryg­hed hos en anden per­son.

Tea­tret Hugin­Mu­nin Både­havns­ga­de 42 2450 Køben­havn SV

Tele­fon 26 31 24 14  

E-mail  mail@teatrethuginmunin.dk    CVR nr. 40194363