Teatret HuginMunin

JUL på Næsbygård

JUL på Næs­by­gård  

En sjov, spø­ge­fuld og vel­o­p­lagt jule­fo­re­stil­ling med mas­ser af jule­min­der og juletoner.

Næs­by­gårds vice­vært der ser bra­ge­nes godt ud, er ble­vet enke­mand, og det sæt­ter fut i Ali­ce og Gret­he der kæm­per om at bli­ve hans næste udkår­ne. Jule­klok­ker­ne rin­ger, Portvi­nen for­svin­der og en uven­tet gæst ban­ker plud­se­lig på døren.

Tur­né­pe­ri­o­de: 18. novem­ber — 20. decem­ber 2024

Fore­stil­lin­gen varer ca. 35 minut­ter, der­ef­ter fællessang

Antal publi­kum: 60

Skuespiller: Nonny Sand

Foto: Mar­tin Mydtskov Rønne

Manuskript og sku­e­spil­ler: Non­ny sand

Kon­su­lent manuskript: Lone Vibe Pedersen

Kon­su­lent kostu­me: Kir­sten Victo­ria Lind

Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen

Pris: 6.750 Kr. eksl. moms og kør­sel fra Roskilde 

Plads­be­hov 4x4m

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­cen­tre

Tur­né­pe­ri­o­de Novem­ber — Decem­ber 2023

Kon­takt Tea­tret HER

KUNDER om forestillingen

- Yvon­ne, Akti­vi­tets­me­d­ar­bej­der Omsorgs­cen­tret Solgården

Fore­stil­lin­gen ram­mer lige spot on det de ældre er i. Inden under det sjove, ram­mer du lige det de ældre sid­der med.

  • Ældre har ret til et liv, hvor de kke bare sid­der og ven­ter på at det pas­ser de pårø­ren­de at være sam­men med den ældre, og det er ok at sige fra pga egne afta­ler når man bor på et plejecenter.
  • Venin­de jalou­si” fin­des blandt ældre i “lys lue”.
  • Det er dej­ligt at få sat focus på at ældre på ple­je­cen­ter også har et “ero­tisk liv”. Det er meget vig­tigt med nær­vær og tryg­hed hos en anden person.