Teatret HuginMunin

Ny forestilling

Teatret HuginMunin er i støbeskeen med ny forestilling

Inten­tion: at gen­fin­de for­bin­del­sen til tro­en og natu­ren

Teatret HuginMunin

køge muse­um
Vøl­ver, guld og guder

Det sto­re spørgs­mål: hvor­for over­gik daner­ne fra asa­tro til kri­sten­dom?

Det mang­len­de spørgs­mål: hvil­ke kon­se­kven­ser hav­de det for daner­ne?

Fore­stil­lin­gen bevæ­ger sig i den aller­tid­lig­ste krist­ne kul­tur i Dan­mark, hvor asa­tro­en­de lod sig døbe og omven­de til kri­sten­dom­men, og hvor den vig­tig­ste per­son i asa-sam­fun­det vøl­ven, der kun­ne læse natu­ren, blev skif­tet ud med præ­sten, der kun­ne læse bib­len.

Vores for­tæl­ling er en gen­for­tæl­ling ud fra research og arkæ­o­lo­gi­ske fund, samt lit­teræ­re kil­der, der er gen­for­tæl­lin­ger.

Völva 2023

Kon­takt HER