Teatret HuginMunin

Om Teatret

Tea­tret Hugin­Mu­nin er en lil­le tur­né scene.

  • Tea­trets hoved­for­mål: Gen­nem opfø­rel­se af pro­fes­sio­nelt tea­ter for alle alders­grup­per — at frem­me tea­terin­ter­es­sen lokalt og på tur­né, lige­som for­e­nin­gen kan med­vir­ke til at ska­be og øge inter­es­sen for kul­tu­rel­le events inden­for teaterverdenen.
  • Samt for­mid­le viden om Nor­disk Myto­lo­gi ved brug af tea­trets vir­ke­mid­ler som værk­tøj i dra­maun­der­vis­ning, wor­ks­hops, events, for­tæl­lin­ger og foredrag.
  • For­e­nin­gens over­skud anven­des ude­luk­ken­de til for­e­nin­gens formål.

Som med­lem af for­e­nin­gen kan opta­ges enhver, der sym­pa­ti­se­rer med for­e­nin­gens for­mål og accep­te­re dens vedtæg­ter. Ind­mel­del­se i for­e­nin­gen sker ved ansøg­ning til bestyrelsen.

CVR nr. 40194363

Foto: (Publi­kums­fo­to fra fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN) af sku­e­spil­ler og manuskript­for­fat­ter Non­ny Sand.

Tea­tret Hugin­Mu­nin    Både­havns­ga­de 42    2450 Køben­havn SV   Tele­fon 26 31 24 14