Teatret HuginMunin

Forside

JUL på Næs­by­gård  

En sjov, spø­ge­fuld og vel­o­p­lagt jule­fo­re­stil­ling med mas­ser af jule­min­der og jule­to­ner.

Næs­by­gårds vice­vært der ser bra­ge­nes godt ud, er ble­vet enke­mand, og det sæt­ter fut i Ali­ce og Gret­he der kæm­per om at bli­ve hans næste udkår­ne. Jule­klok­ker­ne rin­ger, Portvi­nen for­svin­der og en uven­tet gæst ban­ker plud­se­lig på døren.

Arran­ge­men­tet

Fore­stil­ling ca. 30 min. efter­fulgt af erin­drings snak

Pris: 6.450 Kr. eksl. moms og kør­sel fra Roskil­de

Tur­né­pe­ri­o­de Novem­ber — Decem­ber 2020

Erin­drings­te­a­ter væk­ker min­der

Kon­takt Tea­tret HER

KUNDER om fore­stil­lin­gen

- Yvon­ne, Akti­vi­tets­me­d­ar­bej­der Omsorgs­cen­tret Sol­går­den

Fore­stil­lin­gen ram­mer lige spot on det de ældre er i. Inden under det sjove, ram­mer du lige det de ældre sid­der med.

  • Ældre har ret til et liv, hvor de kke bare sid­der og ven­ter på at det pas­ser de pårø­ren­de at være sam­men med den ældre, og det er ok at sige fra pga egne afta­ler når man bor på et ple­je­cen­ter.
  • Venin­de jalou­si” fin­des blandt ældre i “lys lue”.
  • Det er dej­ligt at få sat focus på at ældre på ple­je­cen­ter også har et “ero­tisk liv”. Det er meget vig­tigt med nær­vær og tryg­hed hos en anden per­son.

Tea­tret Hugin­Mu­nin Både­havns­ga­de 42 2450 Køben­havn SV

Tele­fon 26 31 24 14  

E-mail  mail@teatrethuginmunin.dk    CVR nr. 40194363