Teatret HuginMunin

Forside

VICEVÆRTEN 

Tea­ter for det ældre publi­kum

Erin­drings­te­a­ter er Histo­ri­er, ting og san­ge der væk­ker min­der hos de ældre, som føler stor glæ­de ved at være med i snak­ken bag­ef­ter.

Fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN er en sjov og varm histo­rie om venin­der­ne Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud.

Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk mate­ri­a­le 

Tur­né­pe­ri­o­de: Forår/Efterår 2020

Fore­stil­lin­gen varer ca. 35 minut­ter, efter­fulgt af erin­drings­snak

Antal publi­kum: 60

Plads­be­hov: 4x4 m til sce­ne u/publikum

Pris: 6.100 Kr. eksl. moms og kør­sel fra Roskil­de

Bestil HER

Tea­tret Hugin­Mu­nin Både­havns­ga­de 42 2450 Køben­havn SV

Tele­fon 26 31 24 14  

E-mail  mail@teatrethuginmunin.dk    CVR nr. 40194363