Teatret HuginMunin

Kong Skjolds bælte

Fore­stil­lin­gen kan pt ikke boo­k­es 

Histo­ri­en om Kong Skjold

Kong Skjolds bæl­te

Kong Skjolds bæl­te

Engang for læn­ge siden, da lan­det var uden kon­ge og hvor kri­ge og fat­tig­dom hær­ge­de, kom et skib sej­len­de, helt uden besæt­ning, kun med en lil­le dreng ombord. Han lå og sov på et skjold.

Det er Odins søn, var der én der sag­de.

Han skal være kon­ge, råb­te folk.

Og sådan star­ter histo­ri­en om Kong Skjold Dan­marks før­ste kon­ge.

Kong Skjolds bælteFor­tæl­lefo­re­stil­ling

for 3.- 4. klas­se

Varig­hed 35 minut­ter

Fore­stil­lin­gen er refu­sions god­kendt.

Sko­le­ma­te­ri­a­le føl­ger med fore­stil­lin­gen.

For­tæl­le coach Lau­ra Kamis Wrang

Instruk­tør kon­su­lent Niels í Dali Grøn­ne

Kostu­me Kir­sten Victo­ria Lind

Manuskript,

og sku­e­spil­ler Non­ny Sand

Køb Manuskriptet Kong Skjolds Bælte på pdf 195 Kr.

Kon­takt tea­tret HER

Anmel­del­se fra Publi­kum, Mik­kel 4u

anmeldelse fra publikum

Anmel­del­se fra Tea­te­ra­vi­sen, Kir­sten Dahl

- Der sker ting og sager i Kong Skjolds bæl­te. Med liv­fuld­hed i krop­pen fører Sand os til­ba­ge i tiden — helt til­ba­ge til den­gang dan­sker­ne tro­e­de på Odin.