Teatret HuginMunin

VICEVÆRTEN

Teater for det ældre publikum

Erin­drings­te­a­ter er histo­ri­er, gam­le ting, og san­ge der

væk­ker min­der hos de ældre, som føler stor glæ­de ved at være med i fæl­les­san­gen bagefter.

Fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN er en sjov og varm histo­rie om venin­der­ne Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud.

Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk materiale 

Tur­né­pe­ri­o­de: 8. april — 24. maj 2024

Fore­stil­lin­gen varer ca. 35 minut­ter, der­ef­ter fællessang

Antal publi­kum: 60

Plads­be­hov: 4x4 m til sce­ne u/publikum

Manuskript og sku­e­spil­ler: Non­ny sand

Kon­su­lent manuskript: Lone Vibe Pedersen

Kon­su­lent kostu­me: Kir­sten Victo­ria Lind

Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen

Pris: 6.750 Kr. eksl. moms og kør­sel fra Roskilde 

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­hjem og akti­vi­tets­cen­tre 

KUNDER om forestillingen

Ryt­ter­ka­ser­nen Jyt­te Klaja :

Det var fan­ta­stisk. Du hav­de bor­ger­nes ful­de opmærk­som­hed. Det at du for­mår at spil­le tea­ter som om der var fle­re med­spil­ler er helt fan­ta­stisk. Det var en fin unik ople­vel­se vi vil meget ger­ne bru­ge dig igen.

Sct. Jør­gens­b­jerg Sid­sel Vil­lad­sen, Musik­te­ra­pe­ut / Aktivitetsmedarbejder :

Vi har været så hel­di­ge at have Tea­tret på besøg med fore­stil­lin­gen “VICEVÆRTEN” som blev over­væ­ret af man­ge af vores bebo­e­re, pårø­ren­de og fri­vil­li­ge. Det var en dej­lig og humo­ri­stisk for­tæl­ling, og der blev grint fle­re gan­ge under­vejs af Ali­ce og Gret­hes udskej­el­ser og for­søg på at få fat i den flot­te vicevært.
Bebo­er­ne var meget fan­get af histo­ri­en, og bebo­er­ne med demens hyg­ge­de sig og var tyde­ligt opta­ge­de af de man­ge detal­jer og musik de kun­ne gen­ken­de. Fle­re sag­de til sidst “er det alle­re­de slut?” — og vi håber der­for på at få for­nø­jel­sen igen 🙂

Kon­takt tea­tret HER