Teatret HuginMunin

VICEVÆRTEN

Teater for ældre

Erin­drings­te­a­ter er Histo­ri­er, ting og san­ge der væk­ker min­der hos de ældre, som føler stor glæ­de ved at være med i snak­ken bag­ef­ter.

Fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN er en sjov og varm histo­rie om venin­der­ne Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud.

Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk mate­ri­a­le 

Pris 4.950 Kr. ex moms og kør­sel fra Roskil­de.

Tur­né peri­o­de: Efter­år 2019

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­hjem og akti­vi­tets­cen­tre 

Kun­der udta­ler

Ryt­ter­ka­ser­nen Jyt­te Kla­ja :

Det var fan­ta­stisk. Du hav­de bor­ger­nes ful­de opmærk­som­hed. Det at du for­mår at spil­le tea­ter som om der var fle­re med­spil­ler er helt fan­ta­stisk. Det var en fin unik ople­vel­se vi vil meget ger­ne bru­ge dig igen.

Sct. Jør­gens­b­jerg Sid­sel Vil­lad­sen, Musik­te­ra­pe­ut / Akti­vi­tets­me­d­ar­bej­der  :

Vi har været så hel­di­ge at have Tea­tret på besøg med fore­stil­lin­gen “VICEVÆRTEN” som blev over­væ­ret af man­ge af vores bebo­e­re, pårø­ren­de og fri­vil­li­ge. Det var en dej­lig og humo­ri­stisk for­tæl­ling, og der blev grint fle­re gan­ge under­vejs af Ali­ce og Gret­hes udskej­el­ser og for­søg på at få fat i den flot­te vice­vært.
Bebo­er­ne var meget fan­get af histo­ri­en, og bebo­er­ne med demens hyg­ge­de sig og var tyde­ligt opta­ge­de af de man­ge detal­jer og musik de kun­ne gen­ken­de. Fle­re sag­de til sidst “er det alle­re­de slut?” — og vi håber der­for på at få for­nø­jel­sen igen 🙂

Kon­takt tea­tret HER